Basisaspecten van het Leiderschap
March 8, 2017
Basisoorzaken van Agressie
March 8, 2017

Basiskenmerken van RAT (Relationship Assessment Tool)

Door Suzanne Clothier
Vertaling door Jan Tholhuijsen

Het evalueren van de relatie tussen hond en baas
Mijn ervaring is dat de dingen vaak eenvoudiger zijn dan ze lijken.
Ik ben bekend met enkele van de vragenlijsten over gedrag die veel professionele trainers gebruiken.  Nu ik op leefijd gekomen ben, hebben jaren van zorgvuldige waarneming tot de volgende conclusie geleid.  Hoewel er veel interessante details uit de lange vragenlijsten te halen zijn, dringen zij zelden door tot de kern van de zaak.  Ondanks alle informatie worden de zaken die de eigenlijke kern vormen van de relatie tussen hond en mens niet rechtstreeks aan de orde gesteld.  Zonder volledig begrip van wat er fundamenteel verkeerd zit tussen de hond en zijn baas duurt iedere poging om het gedrag van de een of van beiden te veranderen onnodig lang.  Zij is niet doeltreffend of te ingewikkeld.  Dat komt omdat elke “klacht” afzonderlijk wordt aanpakt, in plaats van de onderliggende basisproblemen die deze “klachten” veroorzaken.

Het gedrag van de hond en de relatie tussen hond en mens is zonder enige twijfel erg ingewikkeld.  Het terugbrengen tot de kernzaken heeft bewezen erg waardevol te zijn, zowel voor mezelf als voor mijn cliënten.  Het gaat bovendien snel: ik kan vaak binnen korte tijd een juist oordeel vormen (uit de veranderingen die je waarneemt bij honden en bazen die mijn aanbevelingen opvolgen, blijkt de betrouwbaarheid van mijn snelle beoordeling).

Ik maak er een gewoonte van om naar iedere interactie tussen hond en baas te kijken. Ik beschouw alles wat ik zie als waardevolle informatie.  Wat ik beoordeel is een klein aantal kernpunten die snel de basis weergeven van de relatie tussen hond en baas.  Ik heb geleerd om deze kernpunten te vertrouwen als een belangrijke indicatie voor het echte gedragspatroon en de samenwerking.  Andere details dienen om gedetailleerder in te gaan op de veranderingen die nodig zijn.

Het werken op basisniveau heeft als groot voordeel:  je kunt een werkelijk sterke relatie opbouwen tussen baas en hond, wanneer je de fundamentele zaken aanpakt.  Wanneer de basis hiaten vertoont, zal de hond of de baas met die hiaten geconfronteerd worden en krijg je gegarandeerd problemen.  Hoe groter de druk is die de hond of de baas of hun relatie moet doorstaan en/of hoe zwakker de basis is, des te intenser zullen de problemen zijn.  Herstel of versterking van de basis zullen de “klachten” doen verdwijnen.

Mocht dit niet het geval zijn, dan zijn ze verbazingwekkend gemakkelijk aan te pakken.  Trainers en hondenscholen leren de honden goedbedoeld vaak een heleboel “dingen”.  Doordat ze de fundamentele zaken niet aanpakken, mislukken veel relaties tussen baas en hond en tussen honden onderling.

Mijn Relationship Assessment Tool RAT is de officiële aanpak die ik toepas om fundamentele zaken te beoordelen. Deze kernpunten zijn altijd aanwezig, ongeacht leeftijd, ras, geschiedenis, ervaring, erfelijkheid, instinct, socialisatie etc. De navolgende, korte lijst geeft een idee van de informatie die binnen vijf minuten van iedere baas en hond vastgesteld kan worden.

Klik:  Zijn de hond en de baas met elkaar verbonden door wederzijds respect en aandacht voor elkaar, zijn ze echt “samen? “

Elkaar in het oog houden:  Houd de baas de hond regelmatig in de gaten?  Houd de hond zijn baas in de gaten zonder daartoe aangemoedigd of gelokt te zijn?  Houden ze elkaar wederzijds in de gaten?

Opgewondenheid:  Ik richt me vooral op levendigheid (hoe gemakkelijk de hond opgewonden wordt); veerkracht (hoe snel de hond weer terug is in een normale ontspannen toestand).  De bekwaamheid waarmee de baas omgaat met een opgewonden hond.  De wijze waarop hij hem helpt om terug te gaan naar een aanvaardbaar niveau van opwinding en helpt om dat te handhaven.

Regie Is de baas pro-actief of reactief?

Volgzaamheid Leid de baas de hond op een duidelijke manier die ook werkelijk geschikt is voor een specifieke situatie?  Aanvaard de hond de leiding of zoekt hij naar leiding?

Toegeeflijkheid Is de hond de baas van dienst of is de baas de hond van dienst?

Persoonlijke ruimte Hoe omgegaan wordt met elkaars persoonlijke ruimte geeft altijd veel informatie.

Trekken aan de lijn Trekt de hond aan de lijn?  Trekt de baas aan de lijn?

Gebruik en afhankelijkheid van hulpmiddelen door de baas: De keuze en het gebruik van trainingshulpmiddelen kan veelzeggend zijn.

Het maken van een eenvoudig draaiboek (of twee of drie) om gedragspatronen aan het licht te brengen is niet moeilijk. De kennis die je opdoet over de hond en zijn baas is van onschatbare waarde.  De “wat nu” vraag die volgt op de RAT-evaluatie is de kunst van het trainen van honden.

RAT helpt om de basiselementen te bepalen die bevestigd, hersteld of versterkt moeten worden om een geweldige relatie tussen hond en mens te krijgen.


By choosing to download this article you agree to our article usage terms

“Basiskenmerken van RAT (Relationship Assessment Tool)” by Suzanne Clothier

Download Now